Kayıtlar

  GENEL HATLARI İLE ANONİM ŞİRKET   Türk hukukumuzda ticari şirketler; anonim, limited, komandit, kolektif ve kooperatiften ibaret olup adi şirket, Türk Ticaret Kanunu’nda değil, Türk Borçlar Kanunu’muzda düzenlenmiştir. Bu yazımızda anonim şirket hakkında genel çerçevede bir bilgilendirme sunuyor olacağım. Anonim şirket, TTK. Md. 329’da ‘(1) Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. (2) Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.’ şeklinde tanımlanmıştır. İlgili tanım ile anonim şirketin, bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişi ile kurulabilecek, sermayesinin belirli ve paylara bölünmüş olması gerektiğini ve de borçlarından sadece mal varlığıyla sorumlu bir tüzel kişilik olduğunu anlamaktayız.  Ortakların anonim şirket borçlarından sorumluluğunun ise sınırlı olduğunun altını çizmeliyiz.    Anonim şirkete, ticaret yapma yasağı bulunan kimseler de

COVİD GEREĞİ İŞ HUKUKUNDA ALINAN TEDBİRLER ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME

  COVİD GEREĞİ İŞ HUKUKUNDA ALINAN TEDBİRLER ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME   è   İş Hukuku’nda zorlayıcı tedbirler mevzuat çerçevesinde düzenlenmiş olup bunlardan ilki İş Kanunu Madde24/1 3. bentte ‘III. Zorlayıcı sebepler: İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.’’ Şeklinde düzenlenmiştir. Bu madde işyerinde gerçekleşen zorlayıcı nedenden söz etmekte olup işçiye iş akdini haklı nedenle fesih hakkı tanımaktadır. è   Mevzuatta düzenlenen ikinci zorlayıcı neden ise işçiden kaynaklanan sebeplerden ileri gelmekte olup işverene haklı nedenle fesih yetkisi vermektedir. Mevzuatımızda da İş Kanunu madde 25/3’te ‘’ İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.’’  Zorlayıcı nedenlerin varlığı halinde uygulama alanı bulan İş Kanunu Md. 40 ‘’ - 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmay

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ)

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ)   İlgili sözleşmeler ile taraflar karşılıklı borç yükü altına girmektedirler. İşbu sözleşme ile taraflardan biri inşaat karşılığı arsa payları ve/veya paylarının bir kısmının mülkiyetini devir borcu altına girerken karşı taraf, arsa üzerine imar mevzuatına uygun şekilde belli bir yapı inşa etme ve inşa edilen yapıya ait kararlaştırılan bağımsız bölümlerin ve ortak alanların arsa sahibine devri borcu altına girmektedir. Burada arsa payı, ücret karşılığıdır. Bu hali ile arsanın, üzerinde inşaat yapmaya elverişli olması gerektiği şüphesizdir kısacası arsanın imar durumunun uygun olması asıldır. Aksi durum sözleşmeyi geçersiz kılmaktadır. Yüklenici de ancak ve ancak bağımsız bölümlerin kullanımı üzerindeki fiili egemenliği arsa payı sahibine teslim etmiş ve ayrıca eseri de tamamlamış ise edimini ifa etmiş kabul edilecektir. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin resmi ve düzenleme şeklinde tapu memuru önünde veya n

Boşanma Davaları ve Sonuçları

BOŞANMA DAVALARI VE SONUÇLARI   Boşanma, Türk Medeni Kanunu’muzda 161 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş ve Yargıtay içtihatlarıyla da gelişen ve usul kurallarına dikkat edilmesi, muhakkak hak kayıplarının önüne geçilebilmesi adına bir avukat ile sürdürülmesi gereken bir süreçtir. Boşanma davası, anlaşmalı veya çekişmeli olarak açılabilir. Anlaşmalı boşanma davası, taraflar arasında boşanmaya ve sonuçlarına ilişkin hükümleri içeren bir protokol imza edilerek ilk celsede tarafların hazır bulunması ile sonuçlandırılabilir. Ancak protokol tanzim etmeksizin her iki tarafın da duruşmada hazır bulunması ve anlaşmalı olarak boşanmayı kabul ettiklerinin ayrıca anlaşma şartlarının hakim huzurunda tutanağa geçirilmesi ile de anlaşmalı boşanma sağlanabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında asillerin duruşmaya katılması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası sadece boşanmaya ilişkin olabilir ve taraflarca ayrıca boşanmanın kesinleşmesi ile mal rejiminin tasfiyesi davası açılabilir. Mal rejimin